English Version
Home
Nota prawna
Nota prawna

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRON WITRYNY INTERNETOWEJ
WWW.KS-LEGAL.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Śmigielska i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie ustanawia Zasady korzystania ze stron witryny internetowej dostępnej w Internecie pod adresem www.ks-legal.pl.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszych Zasad od pobrania stron witryny, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Korzystając ze stron witryny pod adresem www.ks-legal.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Zasad i akceptuje wszystkie jej postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania Zasad.

II. DEFINICJE
 

Dla potrzeb niniejszych Zasad, poniższe terminy pisane wielką literą będą miały następujące znaczenie:

 1. SiW - oznacza Śmigielska i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-593) przy ul. Żaryna 2B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214057, NIP: 525-22-84-146, REGON: 015606580;
 2. Strona - oznacza witrynę lub witryny strony internetowej pod adresem www.ks-legal.pl zawierające treści o charakterze wyłącznie informacyjnym i edukacyjnym, umożliwiające Użytkownikowi nieodpłatne korzystanie z treści i mechanizmów informatycznych opracowanych lub opublikowanych przez KSiW lub na zlecenie KSiW.
 3. Zasady - oznacza niniejsze Zasady.
 4. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony.

III. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Z zastrzeżeniem odmiennego oświadczenia KSiW na Stronie, prezentowane na Stronie usługi i produkty nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 ze zm.), a właściwości, specyfikacje usług i produktów zostały podane wyłącznie w celu informacyjnym i edukacyjnym.
 2. KSiW nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej ani administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Strony w sposób sprzeczny z postanowieniami Zasad, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.
 3. KSiW nie odpowiada, za to, że korzystanie ze Strony przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw, za przydatność uzyskanych ze Strony informacji.
 4. KSiW nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody rzeczywiste (damnum emergens) lub utracone korzyści (lucrum cessans), poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Strony, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędami lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet lub awariami sprzętu lub oprogramowania.
 5. KSiW zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o treści Strony, dokonywania zmian lub modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
 6. KSiW ani autorzy materiałów zamieszczonych na Stronie pomimo dołożenia wszelkich starań, aby materiały zamieszczone na Stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne nie ponoszą wobec Użytkowników odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony, nie gwarantują Użytkownikom ich poprawności ani aktualności. Informacje zawarte na Stronie nie stanowią porady ani opinii prawnej.
 7. W przypadku umożliwienia przez KSiW zamieszczania lub przesyłania na Stronę jakichkolwiek materiałów, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczenie lub przesłanie materiałów na Stronę. W takim przypadku Użytkownik gwarantuje, że materiały i informacje, które zamieszcza lub przesyła na Stronę są zupełne, nie wprowadzają w błąd, są zamieszczane i przesyłane w dobrej wierze oraz, że Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania i przesyłania takich materiałów, a ich przesłanie lub zamieszczenie nie spowoduje naruszenia przepisów prawa ani praw osób trzecich.

IV. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. KSiW prezentuje lub udostępnia na Stronie chronione prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory, np. teksty, publikacje, artykuły, grafikę, a układ i wybór prezentowanych na Stronie treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 roku, Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).
 2. Zgodnie z ust. 1 powyżej zawartość Strony jest prawnie chroniona i nie może być publikowana, w całości ani w części, ani w charakterze jej opracowania, bez pisemnej zgody KSiW.
 3. Użytkownicy są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych na Stronie treści (m.in. poprzez kopiowanie, drukowanie) wyłącznie w ramach dozwolonego prawem użytku osobistego.
 4. W szczególności jakiekolwiek materiały ze Strony nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uzyskania pisemnej zgody uprawnionego podmiotu za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku i z zachowaniem wszelkich wymaganych prawem not i informacji o zastrzeżeniu wszelkich praw autorskich i źródle materiałów. Modyfikacja materiałów lub używanie materiałów dla jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych przysługujących KSiW lub innym uprawnionym podmiotom.
 5. W przypadku określonym w pkt. III ust. 7 Zasad, Użytkownik udostępniając własne treści na Stronie wyraża zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w ramach dozwolonego prawem użytku osobistego, a KSiW udziela prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.
 6. Jakiekolwiek znaki towarowe, logo, nazwy handlowe, zarejestrowane lub nie, przysługują KSiW lub innym uprawnionym podmiotom, gdy tak wskazano. Nie zezwala się na rozpowszechnianie lub korzystanie z nich, w tym wgrywanie lub inny sposób używania, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego.
 7. Bez zgody KSiW, poza określonym powyżej dopuszczalnym zakresem, zabronione jest jakiekolwiek komercyjne lub publiczne wykorzystywanie materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej.

V.  DANE OSOBOWE

 1. KSiW w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Szczegółowe zasady i warunki ochrony prywatności i danych osobowych, może regulować odrębny dokument pod nazwą Polityka Prywatności.
 2. W przypadku udostępniania przez Użytkowników danych osobowych na Stronie, KSiW będzie je przetwarzał zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, administratorem danych Użytkowników przetwarzanych na Stronie jest KSiW. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 4. KSiW zastrzega, że może używać mechanizmu "cookies", który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na identyfikację komputera.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady wchodzą w życie z dniem opublikowania na Stronie.
 2. KSiW zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Zasad w każdym czasie. Zmiany Zasad będą udostępniane na stronie KSiW pod adresem www.ks-legal.pl. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony po wprowadzeniu zmian Zasad jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji. Zmiany Zasad wchodzą w życie z dniem opublikowania na Stronie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. W przypadku, kiedy KSiW rozpocznie świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, niniejsze Zasady zostaną uzupełnione o regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wymagany Ustawą.
 
Śmigielska i Wspólnicy Spółka Komandytowa